فریاد سکوت

عکس و نوشته ای که روی شیشه عقب ماشین بود از دور توجهم رو جلب کرد. با رد کردن چند تا ماشین خودمو رسوندم پشتش.

رو شیشه عقب در کنار عکس جوانی نوشته بود:

شادی روح بزرگ مرد ایران زمین

شهید محمد کامرانی صلوات

با وجود اینکه به دلیل سرعت زیاد عکس گرفتن از این  صحنه کار خیلی سختی بود تصمیم گرفتم سعی خودم رو بکنم (که البته شکست خوردم). در حال تلاش بودم که راننده تو آینه عقب دوربین رو تو دست من دید. با خودم گفتم کارم در اومد حالا فکر می کنه می خوام براش دردسری درست کنم. ولی آقای راننده انگشتاش رو به علامت پیروزی برد بالا. سرعتم رو بیشتر کردم  و در حال سبقت من هم با علامت پیروزی جوابش رو دادم سرش رو که به طرفم برگردوند به پهنای صورت اشک از چشماش جاری بود و دستش به علامت پیروزی همچنان بالا.

پ.ن.1: محمد کامرانی کیست؟

پ.ن.2: متاسفانه  این بهترین عکسی بود که تونستم تو اون وضعیت بگیرم.

Advertisements