و سر انجام داینا سرباز شد

داینا در خدمت نظام وظیفه

به این ترتیب آرزوی دیرینه داینا برآورده گشت.

Advertisements